Cập nhật điểm thường xuyên và điểm giữa kì I lên phần mềm quản lý điểm nhà trường SMAS (Tuần 12 hoàn thành)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1/ Truy cập link này để cập nhập điểm

2/ Cập nhật điểm thường xuyên và điểm giữa kì