Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Lượt xem:

Nháy vào đây để đăng nhập tài khoản Nháy vào đây để xem video hướng dẫn học tập Tài khoản học viên (Giáo viên và Cán bộ quản lý phổ thông) 3.1. Thời gian: + CBQL bắt đầu từ ngày 26/11/2020 + GV: bắt đầu từ ngày 6/12/2020       3.2. Chức năng và nhiệm vụ Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân chính xác Đăng ký đúng môn học... ...