Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 41 /BC-NTNH 29/09/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Đề án về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch Số: 89 /KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum)