Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1560-SGDĐT 29/10/2020 Công văn, Công văn số: 1560/SGDĐT-QLCLGDCN V/v hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020 - 2021
1347/SGDĐT-GDTrH 29/09/2020 Công văn, Công văn số: 1347/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ đăng bộ điện tử trong nhà trường từ năm học 2020-2021
1137/SGDĐT-GDTrH 21/08/2020 Công văn, Công văn số: 1137/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn khảo sát môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 để học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, năm học 2020-2021