Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 07/KH-NTNH 02/10/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy nghề phổ thông năm học 2020 - 2021
Số: 06/KH-NTNH 01/10/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021
Số: 17 /KH-NTNH 26/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục dân tộc
Số: 16 /KH-NTNH 22/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Số: 03/KH-NTNH 18/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020- 2021
Số: 02 /KH-NTNH 04/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Năm học 2020 - 2021
Số: 01/KH-NTNH 04/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Năm học 2020 – 2021
Số: 05/KH-NTNH 04/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh DTTS theo quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Năm học 2020-2021