Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1560-SGDĐT 29/10/2020 Công văn, Công văn số: 1560/SGDĐT-QLCLGDCN V/v hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020 - 2021
Số: 07/KH-NTNH 02/10/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy nghề phổ thông năm học 2020 - 2021
Số: 06/KH-NTNH 01/10/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021
1347/SGDĐT-GDTrH 29/09/2020 Công văn, Công văn số: 1347/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ đăng bộ điện tử trong nhà trường từ năm học 2020-2021
Số: 41 /BC-NTNH 29/09/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Đề án về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch Số: 89 /KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum)
Số: 17 /KH-NTNH 26/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục dân tộc
Số: 16 /KH-NTNH 22/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
số 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, NĐ số 112/2020 Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số: 03/KH-NTNH 18/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020- 2021
TT32_2020_TT_BGDDT 15/09/2020 Thông tư, THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
Số: 02 /KH-NTNH 04/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Năm học 2020 - 2021
Số: 01/KH-NTNH 04/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Năm học 2020 – 2021
Trang 1 / 212»