SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 12A 12B
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 AV-Chiến VAN-Quyên AV-Tiến TOAN-Hùng HOA-Thu AV-Tâm TIN-Hải LY-Thuỳ GDCD-Oanh LY-Diệu
3 HOA-Thu VAN-Quyên TOAN-Bắc GDCD-Oanh SU-Quang TIN-Hải HOA-Tuyết LY-Thuỳ TIN-Hạnh LY-Diệu
4 CN-Công TOAN-Bắc GDCD-Oanh HOA-Hằng SINH-Đức LY-Thuỳ CN-Hường VAN-Quyên SU-Quang TIN-Hạnh
5 TOAN-Thăng TOAN-Bắc HOA-Thu LY-Diệu CN-Công HOA-Hằng LY-Thuỳ TIN-Hải CN-Hường SU-Quang
T.3 1 LY-Lệ LY-Diệu SINH-Đức AV-Chiến LY-Thuỳ VAN-Quyên TOAN-Hùng CN-Hường AV-Tâm AV-Tiến
2 TIN-Hạnh GDCD-Oanh LY-Lệ AV-Chiến LY-Thuỳ VAN-Quyên TOAN-Hùng SINH-Đức TOAN-Bắc AV-Tiến
3 AV-Chiến CN-Hường LY-Lệ TIN-Hạnh TOAN-Hùng AV-Tâm SINH-Đức GDCD-Oanh TOAN-Bắc TOAN-Sơn
4 TOAN-Thăng AV-Tiến TOAN-Bắc VAN-Quyên TOAN-Hùng LY-Thuỳ GDCD-Oanh AV-Tâm TIN-Hạnh TOAN-Sơn
5 TOAN-Thăng VAN-Quyên AV-Tiến SINH-Đức TIN-Hạnh TOAN-Hùng LY-Thuỳ AV-Tâm LY-Lệ GDCD-Oanh
T.4 1 VAN-Hải_V HOA-Hằng AV-Tiến DIA-Thực HOA-Thu VAN-Quyên TOAN-Hùng TIN-Hải LY-Lệ SINH-Công
2 VAN-Hải_V DIA-Thực TIN-Hạnh VAN-Quyên TOAN-Hùng GDCD-Oanh TIN-Hải HOA-Hằng LY-Lệ HOA-Thu
3 HOA-Thu TOAN-Bắc SU- VAN-Quyên GDCD-Oanh HOA-Hằng VAN-Hải_V DIA-Thực DIA-Tuyết_Đ AV-Tiến
4 GDCD-Oanh SU- TOAN-Bắc TOAN-Hùng TIN-Hạnh TIN-Hải LY-Thuỳ VAN-Quyên VAN-Hải_V AV-Tiến
5 SU- AV-Tiến TOAN-Bắc TOAN-Hùng VAN-Nga       VAN-Hải_V DIA-Tuyết_Đ
T.5 1 AV-Chiến CN-Hường CN-Đức SU- VAN-Nga TOAN-Hùng VAN-Hải_V VAN-Quyên SINH-Công LY-Diệu
2 CN-Công TIN-Hạnh SU- AV-Chiến VAN-Nga TOAN-Hùng VAN-Hải_V VAN-Quyên AV-Tâm LY-Diệu
3 SINH-Đức HOA-Hằng TIN-Hạnh AV-Chiến CN-Công VAN-Quyên SU- TOAN-Thăng TOAN-Bắc CN-Hường
4 TIN-Hạnh LY-Diệu LY-Lệ HOA-Hằng AV-Chiến CN-Hường TOAN-Hùng AV-Tâm TOAN-Bắc VAN-Nga
5 TOAN-Thăng TOAN-Bắc VAN-Nga CN-Công AV-Chiến AV-Tâm CN-Hường HOA-Hằng LY-Lệ TIN-Hạnh
T.6 1 LY-Lệ SU- DIA-Thực VAN-Quyên TOAN-Hùng AV-Tâm AV-Chiến LY-Thuỳ VAN-Hải_V VAN-Nga
2 LY-Lệ VAN-Quyên VAN-Nga TIN-Hạnh LY-Thuỳ TOAN-Hùng AV-Chiến AV-Tâm HOA-Tuyết TOAN-Sơn
3 AV-Chiến TIN-Hạnh HOA-Thu TOAN-Hùng VAN-Nga LY-Thuỳ DIA-Thực TOAN-Thăng HOA-Tuyết TOAN-Sơn
4                 AV-Tâm HOA-Thu
5                 AV-Tâm HOA-Thu
T.7 1 SU- AV-Tiến VAN-Nga LY-Diệu AV-Chiến DIA-Thực VAN-Hải_V TOAN-Thăng HOA-Tuyết SINH-Công
2 VAN-Hải_V AV-Tiến VAN-Nga LY-Diệu AV-Chiến SU- HOA-Tuyết TOAN-Thăng SINH-Công DIA-Tuyết_Đ
3 VAN-Hải_V LY-Diệu CN-Đức SU- DIA-Thực SINH-Công AV-Chiến CN-Hường DIA-Tuyết_Đ VAN-Nga
4 DIA-Thực SINH-Đức AV-Tiến CN-Công SU-Quang CN-Hường AV-Chiến SU- VAN-Hải_V VAN-Nga
5 SH-Hải_V SH-Hường SH-Đức SH-Diệu SH-Quang SH-Công SH-Tuyết SH- SH-Tuyết_Đ SH-Nga

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net