SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 12A 12B
T.2 1 VAN-Hải_V HOA-Hằng TOAN-Bắc LY-Diệu VAN-Nga VAN-Quyên NPT-Hải TOAN-Thăng SU-Quang AV-Tiến
2 TOAN-Thăng LY-Diệu TOAN-Bắc TOAN-Hùng VAN-Nga VAN-Quyên NPT-Hải HOA-Hằng SU-Quang DIA-Tuyết_Đ
3 TOAN-Thăng VAN-Quyên VAN-Nga HOA-Hằng TOAN-Hùng NPT-Hải TD-Thanh(TD) AV-Tâm TOAN-Bắc DIA-Tuyết_Đ
4             TD-Thanh(TD)      
5                    
T.3 1 TD-Hiệu VAN-Quyên HOA-Thu AV-Chiến TD-Thanh(TD) TOAN-Hùng LY-Thuỳ NPT-Hải AV-Tâm TOAN-Sơn
2 TD-Hiệu AV-Tiến HOA-Thu HOA-Hằng TD-Thanh(TD) NPT-Hải AV-Chiến LY-Thuỳ AV-Tâm TOAN-Sơn
3   HOA-Hằng   VAN-Quyên   NPT-Hải TOAN-Hùng TD-Thanh(TD) TD-Hiệu AV-Tiến
4               TD-Thanh(TD) TD-Hiệu  
5                    
T.4 1 VAN-Hải_V TD-Hiệu LY-Lệ TD-Thanh(TD) HOA-Thu HOA-Hằng TOAN-Hùng VAN-Quyên GDCD-Oanh VAN-Nga
2 HOA-Thu TD-Hiệu AV-Tiến TD-Thanh(TD) LY-Thuỳ HOA-Hằng HOA-Tuyết VAN-Quyên VAN-Hải_V VAN-Nga
3 LY-Lệ   VAN-Nga   TOAN-Hùng LY-Thuỳ HOA-Tuyết HOA-Hằng VAN-Hải_V GDCD-Oanh
4               QP-M.Trung    
5                    
T.5 1                   QP-M.Trung
2                 QP-M.Trung  
3           QP-M.Trung        
4             QP-M.Trung      
5                    
T.6 1 AV-Chiến TOAN-Bắc TD-Thanh(TD) VAN-Quyên HOA-Thu TOAN-Hùng VAN-Hải_V NPT-Hải DIA-Tuyết_Đ SU-Quang
2 HOA-Thu TOAN-Bắc TD-Thanh(TD) TOAN-Hùng AV-Chiến AV-Tâm VAN-Hải_V NPT-Hải DIA-Tuyết_Đ SU-Quang
3           TD-Thanh(TD) NPT-Hải TOAN-Thăng TOAN-Bắc TD-Hiệu
4           TD-Thanh(TD)       TD-Hiệu
5                    
T.7 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net